Výzva IROP-CLLD-X178-511-001

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-X178-511-001

Dátum vyhlásenia: 7.12.2020

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy k výzve Prílohy k žiadosti o príspevok