Výzva IROP-CLLD-X178-512-002

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-X178-512-002

Dátum vyhlásenia: 13.01.2021

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy k výzve Prílohy k žiadosti o príspevok