HONTIANSKO-NOVOHRADSKÉ PARTNERSTVO

Vízia Stratégie MAS Hontiansko - Novohradské partnerstvo:

V obciach  sa úspešne rozvíja podnikanie a tým sú vytvorené podmienky pre zamestnanie miestnych obyvateľov. Ľudia sú so životom v obciach mikroregiónu spokojní, majú prácu a obce im prostredníctvom vybudovanej a zrekonštruovanej infraštruktúry – technickej, sociálnej a kultúrnej ponúkajú kultúrne, spoločenské a športové vyžitie. Územie MAS má čisté a zdravé životné prostredie, využíva obnoviteľné zdroje energie a uľahčuje život zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Na dosiahnutie našej vízie je potrebné zabezpečiť  efektívnu implementáciu stratégie a zabezpečiť financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením implementácie stratégie CLLD. Za hlavný cieľ projektu sa považuje dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Realizáciou projektu sa zabezpečia finančné prostriedky na implementáciu stratégie MAS, najmä na zriadenie a prevádzkovanie kancelárie MAS, na vytvorenie podmienok pre prácu výkonného orgánu, pre vyhlasovanie výziev a predkladanie a kontrolu žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Finančné prostriedky na chod MAS poskytuje Európska únia – Európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Priority projektu prispievajú ku globálnemu cieľu IROP: „Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.”

V súčasnosti je Stratégia CLLD na schvaľovaní na príslušných riadiacich orgánoch (IROP, PPA).