Informácie z často kladených otázok od PPA

 1. Povinná príloha v zmysle prílohy 6 B Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej len „Príručka pre prijímateľa LEADER“) pre splnenie PPP Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (týka sa predovšetkým podopatrení 4.1, 8.6, 7.4 (mimo kamerových systémov))

  • Vyjadrenie Odboru starostlivosti o životné prostredie, či projekt podlieha zisťovaciemu konaniu alebo  podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (nepredkladá sa v prípade strojov a špecializovaných vozidiel)
  • Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (nepredkladá sa v prípade strojov a špecializovaných vozidiel)

 2. Povinnou prílohou ku každej ŽoNFP je potvrdenie o bankovom účte žiadateľa, resp. zmluva s bankou.

 3. PPA informuje MAS, že bola do ŽoNFP časť 5 I Vytvorenie poskytnutej pomoci z EU zdrojov alebo národných vložená rozšírená funkcionalita:

  • Pomoc spolufinancovaná z Kohézneho fondu (CF)
  • Pomoc spolufinancovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD)
  • Pomoc spolufinancovaná z Európskeho fondu námorného a rybného hospodárstva (EMFF)
  • Pomoc spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)
  • Pomoc spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu (ESF)
  • Európsky rybársky fond (EFF)
  • Programy a granty
  • Iná poskytnutá pomoc

  Žiadateľ je povinný uvedenú podporu vyplniť za obdobie od roku 2007 po súčasnosť. V prípade , že MAS prijala v rámci vyhlásenej Výzvy na predkladanie ŽoNFP žiadosti, v ktorých žiadateľ nevyplnil požadované údaje, MAS zašle Výzvu na doplnenie ŽoNFP o rozšírené údaje o poskytnutej pomoci.

 4. Pri vkladaní Verejného obstarávania do ITMS2014+ je žiadateľ povinný priradiť vizibilitu aj pre MAS aj pre PPA.