Vízia Stratégie MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo

V obciach sa úspešne rozvíja podnikanie a tým sú vytvorené podmienky pre zamestnanie miestnych obyvateľov. Ľudia sú so životom v obciach mikroregiónu spokojní, majú prácu a obce im prostredníctvom vybudovanej a zrekonštruovanej infraštruktúry – technickej, sociálnej a kultúrnej ponúkajú kultúrne, spoločenské a športové vyžitie. Územie MAS má čisté a zdravé životné prostredie, využíva obnoviteľné zdroje energie a uľahčuje život zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Na dosiahnutie našej vízie je potrebné zabezpečiť efektívnu implementáciu stratégie a zabezpečiť financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením implementácie stratégie CLLD. Za hlavný cieľ projektu sa považuje dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Strategický cieľ MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo

Zabezpečiť udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj a tvorbu pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania, využívania potenciálu cestovného ruchu a zlepšovaním infraštruktúry a miestnych služieb.

V nadväznosti na víziu a strategický cieľ definovala MAS priority a špecifické ciele v rámci každej priority.

Priority, špecifické ciele a opatrenia MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo

Priorita 1: Podpora podnikania a rozvoj cestovného ruchu

Priorita 2: Kvalitná verejná infraštruktúra a miestne služby

Priorita 3: Efektívne riadenie MAS a zapájanie občanov do rozhodovania

Priorita 4: Efektívna spolupráca

Implementácia stratégie CLLD v rámci PRV

Realizáciou projektu s kódom 309190R930 (informačná tabuľa PRV Animácie) a názvom "MASHNP - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie" sme zabezpečili finančné prostriedky vo výške celkových oprávnených výdavkov v základnej alokácii 60 000,00 eur a v dodatočnej alokácii 50 000,00 eur so spolufinancovaním zo zdrojov EÚ a ŠR 100% na realizáciu aktivít projektu v rámci podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie. Zároveň sa jedná o realizáciu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci podopatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Implementácia stratégie CLLD) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v celkovej výške základnej alokácie 794 227,02 eur.

EPFRV

Finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytuje Európska únia – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Implementácia stratégie CLLD v rámci IROP

Realizáciou projektu s kódom 302051X178 (publicita IROP) a s názvom „Implementácia stratégie CLLD v regióne MAS Hontiansko – Novohradské partnerstvo“ sme zabezpečili prostriedky v celkovej výške oprávnených výdavkov 766.923,16 €, z toho výška nenávratných finančných príspevkov predstavuje spolu 728.577,00 €. Doba realizácie projektu je od 08/2020 do 12/2023. Delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja prešla kompetencia riadenia Integrovaného regionálneho operačného programu od 1.10.2020 na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Hlavnou aktivitou je implementácia Stratégie Miestnej akčnej skupiny Hontiansko – Novohradské partnerstvo. V rámci jednotlivých cieľov sa jedná o dva základné typy aktivít:

Projekt prispieva k dosiahnutiu strategického cieľa Stratégie CLLD, v rámci ktorého je zahrnuté zabezpečenie zlepšenia komplexnej infraštruktúry a tvorby i ochrany životného prostredia, ale zároveň aj vytvorenie nových pracovných miest na základe využitia miestneho potenciálu a využívania prírodných daností územia pre rozvoj cestovného ruchu do roku 2023.

EŠIF

Zabezpečenie činnosti MAS

Realizáciou projektu s kódom 302051N360 (Publicita projektu) a názvom "Financovanie prevádzkových nákladov MAS" na výzvu s kódom IROP-PO5-SC511-2017-23 sa zabezpečili finančné prostriedky vo výške celkových oprávnených výdavkov 139 929,50 eur so spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 6 996,48 eur na implementáciu stratégie MAS, najmä na zriadenie a prevádzkovanie kancelárie MAS, na vytvorenie podmienok pre prácu výkonného orgánu, pre vyhlasovanie výziev a predkladanie a kontrolu žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Finančné prostriedky na chod MAS poskytuje Európska únia – Európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Spolu bolo v rámci tohto projektu vyčerpaných a preplatených 67.067,37 €.

Na ukončený projekt nadväzuje projekt „Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNP“ s kódom 302051Y636 (Publicita projektu Chod MAS II) , ktorým sme zabezpečili prostriedky na fungovanie MAS na obdobie 11/2019 až 12/2023 v celkovej výške oprávnených výdavkov 182.034,35 € so spolufinancovaním z vlastných zdrojov 9.101,72 €. Finančné prostriedky na chod MAS poskytuje Európska únia – Európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja prešla kompetencia riadenia Integrovaného regionálneho operačného programu od 1.10.2020 na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Suma prostriedkov vyčlenených na chod MAS v zmysle schválenej stratégie predstavuje spolu 240.000 €.

Priority projektov prispievajú ku globálnemu cieľu IROP: „Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.”