MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HONTIANSKO-NOVOHRADSKÉ PARTNERSTVO

Vízia Stratégie MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo

V obciach sa úspešne rozvíja podnikanie a tým sú vytvorené podmienky pre zamestnanie miestnych obyvateľov. Ľudia sú so životom v obciach mikroregiónu spokojní, majú prácu a obce im prostredníctvom vybudovanej a zrekonštruovanej infraštruktúry – technickej, sociálnej a kultúrnej ponúkajú kultúrne, spoločenské a športové vyžitie. Územie MAS má čisté a zdravé životné prostredie, využíva obnoviteľné zdroje energie a uľahčuje život zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Na dosiahnutie našej vízie je potrebné zabezpečiť efektívnu implementáciu stratégie a zabezpečiť financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením implementácie stratégie CLLD. Za hlavný cieľ projektu sa považuje dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Strategický cieľ MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo

Zabezpečiť udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj a tvorbu pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania, využívania potenciálu cestovného ruchu a zlepšovaním infraštruktúry a miestnych služieb.

V nadväznosti na víziu a strategický cieľ definovala MAS priority a špecifické ciele v rámci každej priority.

Priority, špecifické ciele a opatrenia MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo

Priorita 1: Podpora podnikania a rozvoj cestovného ruchu

Priorita 2: Kvalitná verejná infraštruktúra a miestne služby

Priorita 3: Efektívne riadenie MAS a zapájanie občanov do rozhodovania

Priorita 4: Efektívna spolupráca

Realizáciou projektu s kódom 302051N360 (Publicita projektu) a názvom "Financovanie prevádzkových nákladov MAS" na výzvu s kódom IROP-PO5-SC511-2017-23 sa zabezpečili finančné prostriedky vo výške celkových oprávnených výdavkov 139 929,50 eur so spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 6 996,48 eur na implementáciu stratégie MAS, najmä na zriadenie a prevádzkovanie kancelárie MAS, na vytvorenie podmienok pre prácu výkonného orgánu, pre vyhlasovanie výziev a predkladanie a kontrolu žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Finančné prostriedky na chod MAS poskytuje Európska únia – Európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Priority projektu prispievajú ku globálnemu cieľu IROP: „Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.”

Realizáciou projektu s kódom 309190R930 (Informačná tabuľa PRV Animácie) a názvom "MASHNP - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie" sme zabezpečili finančné prostriedky vo výške celkových oprávnených výdavkov v základnej alokácii 60 000,00 eur a v dodatočnej alokácii 50 000,00 eur so spolufinancovaním zo zdrojov EÚ a ŠR 100% na realizáciu aktivít projektu v rámci podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie. Zároveň sa jedná o realizáciu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci podopatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Implementácia stratégie CLLD) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v celkovej výške základnej alokácie 794 227,02 eur.

Finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytuje Európska únia – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Stratégia CLLD MAS Hontiansko - Novohradské partnerstvo sa môže aktualizovať na základe požiadaviek riadiacich orgánov pre IROP/PRV.