MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HONTIANSKO-NOVOHRADSKÉ PARTNERSTVO

Dodatok k nájomnej zmluve