Upozornenie k výzve 7.2

Vážení žiadatelia o príspevok z výzvy 7.2,

upozorňujeme Vás na termín uzavretia výzvy 7.2.- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Výzva sa uzatvára dňa 7.1.2020. Upozorňujeme, že pri osobnom doručení žiadosti o NFP je potrebné, aby žiadosť doručil štatutár žiadateľa alebo osoba splnomocnená štatutárom žiadateľa na doručenie ŽoNFP. Podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 0948/485377, Ing. Alakša.