Výzva IROP-CLLD-X178-511-001

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Kód výzvy: IROP-CLLD-X178-511-001 Dátum vyhlásenia: 7.12.2020

Oprávnení žiadatelia:

a) osoby zapísané v obchodnom registri,

b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Výška alokácie: 233.000 Eur Výška príspevku: minimálne 5.000,- Eur, maximálne 50.000,- Eur Spolufinancovanie: najviac 55% Spôsob financovania: refundácia

Uzavretie hodnotiacich kôl: prvé kolo : 26.2.2021 nasledujúce kolo: 31.5.2021 a ďalej v intervale 3 mesiacov, vždy k 30. dňu v mesiaci.

Celý text výzvy vrátane príloh nájdete v sekcii Výzvy IROP.