Výzva IROP-CLLD-X178-512-002

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Kód výzvy: IROP-CLLD-X178-512-002 Dátum vyhlásenia: 13.01.2021

Oprávnení žiadatelia:

a) obce b) združenia obcí

Výška alokácie: 46.300 Eur Výška príspevku: minimálne 5.000,- Eur, maximálne 46.300,- Eur Spolufinancovanie: najviac 95% Spôsob financovania: refundácia

Uzavretie hodnotiacich kôl: prvé kolo : 31.3.2021 nasledujúce kolo: 30.6.2021 a ďalej v intervale 3 mesiacov, vždy k 30. dňu v mesiaci.

Celý text výzvy vrátane príloh nájdete v sekcii Výzvy IROP.