Výzva IROP-CLLD-X178-512-003

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Aktivita: C1 Komunitné služby.

Kód výzvy: IROP-CLLD-X178-512-003.

Dátum vyhlásenia: 25.6.2021

Oprávnení žiadatelia:

  • a) občianske združenia
  • b) neziskové organizácie c) cirkvi a náboženské spoločnosti

Výška alokácie: 169 788 Eur

Výška príspevku: minimálne 5.000,- Eur, maximálne 50.000,- Eur

Spolufinancovanie: najviac 95%

Spôsob financovania: refundácia

Uzavretie hodnotiacich kôl: prvé kolo : 31.8.2021 nasledujúce kolo: 30.11.2021 a ďalej v intervale 3 mesiacov, vždy k 30. dňu v mesiaci.

Celý text výzvy vrátane príloh nájdete v sekcii Výzvy IROP.