Výzva IROP-CLLD-X178-512-004

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby Kód výzvy: IROP-CLLD-X178-512-004 Dátum vyhlásenia: 13.01.2021

Oprávnení žiadatelia:

a) občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, b) neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, c) cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Výška alokácie: 169.789 Eur

Výška príspevku: minimálne 5.000,- Eur, maximálne 50.000,- Eur

Spolufinancovanie: najviac 95%

Spôsob financovania: refundácia

Uzavretie hodnotiacich kôl:

prvé kolo : 31.3.2021

nasledujúce kolo: 30.6.2021 a ďalej v intervale 3 mesiacov, vždy k 30. dňu v mesiaci.

Celý text výzvy vrátane príloh nájdete v sekcii Výzvy IROP.