Výzva IROP-CLLD-X178-512-006

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Aktivita: F1 Verejný vodovod.

Kód výzvy: IROP-CLLD-X178-512-006.

Dátum vyhlásenia: 8.7.2021

Oprávnení žiadatelia:

  • a) obce
  • b) združenia obcí

Výška alokácie: 24.100 Eur

Výška príspevku: minimálne 5.000,- Eur, maximálne 24.100,- Eur

Spolufinancovanie: najviac 95%

Spôsob financovania: refundácia

Uzavretie hodnotiacich kôl:

  • prvé kolo : 31.8.2021
  • nasledujúce kolo: 30.11.2021
  • a ďalej v intervale 3 mesiacov, vždy k 30. dňu v mesiaci.

Celý text výzvy vrátane príloh nájdete v sekcii Výzvy IROP.