Výzva IROP-CLLD-X178-512-007

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Kód výzvy: IROP-CLLD-X178-512-007.

Dátum vyhlásenia: 15.06.2021

Oprávnení žiadatelia:

a) obce b) združenia obcí

Výška alokácie: 50.000 Eur

Výška príspevku: minimálne 5.000,- Eur, maximálne 50.000,- Eur

Spolufinancovanie: najviac 95%

Spôsob financovania: refundácia

Uzavretie hodnotiacich kôl:

prvé kolo : 31.8.2021

nasledujúce kolo: 30.11.2021

a ďalej v intervale 3 mesiacov, vždy k 30. dňu v mesiaci.

Celý text výzvy vrátane príloh nájdete v sekcii Výzvy IROP.