Výzva 6.4/2

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Zameranie výzvy: 309064001 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj) MAS_009/6.4/2

Kód výzvy:19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Výška alokácie 150 000 €.

Dátum vyhlásenia 15.10.2021

Oprávnení žiadatelia: podnikateľské subjekty Celý text výzvy vrátane príloh nájdete v sekcii Výzvy PRV