Výzvy PRV 2023

Vážení členovia MAS Hontiansko- Novohradského partnerstva, oznamujeme Vám, že dňa 31.8.2023 sme vyhlásili Výzvy z programu PRV pre podopatrenia 4.1, 6.4, 7.2, 7.4. Konkrétne informácie vrátane potrebných príloh sú zverejnené na stránke MAS

https://mashnp.sk/V%C3%BDzvy%20PRV

Pre podrobnejšie informácie sa môžete obrátiť na zamestnancov kancelárie: Ing Andreja Alakšu a Ing. Máriu Dolinskú. K spôsobu podávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, oprávnenosti výdavkov a aktivít bude MAS HNP organizovať informatívne stretnutia. Prvé stretnutie pre verejný sektor sa uskutoční 7.9.2023 o 15:30 v sále obecného úradu Bzovík.