Verejné obstarávanie - Upozornenie PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) si dovoľuje upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na povinnosť mať v uzatvorenej zmluve alebo rámcovej dohode s dodávateľom zakomponovanú klauzulu o strpení kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

https://www.apa.sk/prv-2014-2020-oznamenia-k-prv/upozornenie-ppa-k-povinnosti-prijimatela-v-zmluve-s-dodavatelom-uvadzat-klauzulu-o-strpeni-kontroly-auditu-suvisiaceho-s-dodavanym-tovarom-sluzbami-a-stavebnymi-pracami-zo-strany-statnych-organov-resp-nimi-poverenych-osob/8841