Zmena hodnotiacich kritérií

Na základe oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zmene kritérií pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou bolo zmenené kritérium "Miera evidovanej nezamestnanosti", nakoľko toto kritérium nie je možné z objektívnych dôvodov vyhodnotiť.

Vo výzvach pre podopatrenia 4.1,6.4, 7.2, 7.4 a 7.5 sa mení súbor Výberové kritériá pre výber projektov, hodnotiace a rozlišovacie kritériá pre výber projektov.